Bản tin Dak Lak

Điểm mới trong các Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2022

Nếu bạn đang có dự định thành lập công ty, doanh nghiệp, bạn muốn tìm hiểu về các Luật Doanh nghiệp mới nhất thì hãy dành một chút thời gian theo dõi bài viết dưới đây. Chúng tôi sẽ cập nhật những điểm mới trong Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2022 một cách chính xác và đầy đủ nhất.

Tổng quan về Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2022

Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều luật trong Luật Doanh nghiệp và một số điều luật khác. Các điều luật này chính thức ban hành ngày 11/01/2022 và chính thức có hiệu lực thi hành ngày 01/03/2022.

Những nội dung liên quan đến Luật Doanh nghiệp được quy định tại điều 7 của Luật sửa đổi, bổ sung có tác động đến nhiều khía cạnh hoạt động quản trị của các doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp thích nghi với điều kiện khách quan. Đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp khắc phục mọi khó khăn trong thực tiễn thi hành.

Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2022
Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2022

Các điểm mới trong Luật Doanh nghiệp bổ sung sửa đổi năm 2022

Luật Doanh nghiệp bổ sung sửa đổi năm 2022 dựa trên Luật Doanh nghiệp 2020 có một vài điểm mới như sau:

Quy định về thành viên công ty

Những sửa đổi trong Luật Doanh nghiệp 2022 liên quan đến các Điều 49, 50 Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung thêm tên điều và đoạn mở đầu khoản 1 Điều 49. Cụ thể: “Điều 49. Quyền của thành viên công ty/ Thành viên công ty có các quyền sau đây:”. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 50 như sau: “Điều 50. Nghĩa vụ của thành viên công ty”.

Trong chế định về Công ty TNHH 2 thành viên trở lên trước khi sửa đổi có nhiều điều chưa hợp lý, chưa đúng ở một số trường hợp. Chính vì thế, việc sửa đổi cụm từ “thành viên Hội đồng thành viên” thành cụm từ “thành viên công ty” để đảm bảo tính thống nhất với Điều 49, 50 Luật Doanh nghiệp 2020 với các quy định liên quan.

Sửa đổi quy định về thành viên công ty
Sửa đổi quy định về thành viên công ty

Quy định về việc ký biên bản họp HĐTV/ Hội đồng quản trị (‘HĐQT’) (Điều 60, Điều 158)

Nội dung sửa đổi tại khoản 2, 3 Điều 60 và khoản 2 Điều 158 bao gồm:

Bỏ qua yêu cầu về chữ ký của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp HĐTV;

Nếu chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp, biên bản cuộc họp sẽ có hiệu lực nếu được đã tham dự họp đồng ý thông qua biên bản họp ký.

Bổ sung thêm một số trách nhiệm liên đới với người ký biên bản họp HĐQT, cá nhân chủ tọa, người viết biên bản cuộc họp đối với những thiệt hại xảy ra do từ chối ký biên bản họp.

Việc sửa đổi, bổ sung và thống nhất các Điều 60, 168 về việc ký biên bản họp HĐTV/HĐQT nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của hiệu lực biên bản vào chữ ký của người dự họp không đồng ý thông qua.

Quy định về việc công bố thông tin báo cáo tài chính giữa năm của doanh nghiệp nhà nước (Điều 109)

Nội dung các luật liên quan đến doanh nghiệp tại điểm d khoản 1 Điều 109 được sửa đổi như sau:

Bỏ quy định về bắt buộc kiểm toán đối với báo cáo tài chính giữa năm của doanh nghiệp, góp phần khắc phục những bất cập của luật Doanh nghiệp 2020, tạo điều kiện cho số lượng lớn doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo luật định.

Quy định về việc tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (‘ĐHĐCĐ’) (Điều 148)

Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2022 tại khoản 1 và khoản 2 Điều 148, thuộc 1 trong các văn bản pháp luật về doanh nghiệp quy định nội dung điều luật quy định theo hướng chủ thể có quyền quyết định việc thông qua một Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng phương thức tán thành đổi mới từ “cổ đông dự họp” thành “cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành”.

Điểm mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Doanh nghiệp 2022 đó là kết quả thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ chỉ tính kết quả bỏ phiếu của “cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành” là hợp lý, nhằm khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn thi hành.

 Quy định về việc tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ
Quy định về việc tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Quy định về điều khoản thi hành (Điều 217)

Điểm hạn chế của các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 trước khi sửa đổi là chưa xác định rõ hình thức của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh (QP- AN) hoặc kết hợp kinh tế với QP- AN.

Trong khi đó, tại khoản 1 Điều 13 Nghị định định số 47/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 quy định “công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp”. Thuật ngữ “quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước” ở đây chưa rõ ràng và hợp lý với thực tiễn thực thi.

Để khắc phục những điểm chưa rõ ràng trong xác định doanh nghiệp QP-AN và phù hợp với thực tiễn, tại khoản 5 Điều 217 Luật Doanh nghiệp 2022 sửa đổi đã trực tiếp quy định hình thức của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ QP-AN hoặc kết hợp kinh tế với QP-AN là “doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn do doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ”. Việc sửa đổi này nhằm thống nhất với văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ về tổ chức quản lý, hoạt động của nhóm doanh nghiệp này.

Quy định về điều khoản thi hành
Quy định về điều khoản thi hành

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi trên đây sẽ giúp bạn nắm bắt được một số điểm mới trong các Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2022. Nếu bạn còn vướng mắc ở điều nào, hãy liên hệ cho chúng tôi để được giải đáp.

Xem thêm: